Experts Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7/200 87-100 Toruń

Experts Sp. z o.o.  ul. Dworcowa 7/200  87-100 Toruń Kujawsko-Pomorskie

NIP 8792685844 | KRS 0000630383 | REGON 365010665

Administratorem Państwa danych osobowych jest Experts sp. z o.o., adres: ul. Dworcowa 7/200, 87-100 Toruń, e-mail: biuro@expert-s.pl.
Dane są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością, informatykowi, Innogy Polska S.A. oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.